Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Visszaküldési szabályzat

 A Vásárlót megillető szavatossági jogok

Tisztítószerek, higiéniai termékek (pl. szappanok, krémek stb.) és elsősegély termékek esetében minden egyes árucikknek saját szavatossági ideje van, amely megmutatja a használat lejárati idejét, amelyeket természetesen figyelembe kell venni a vásárlást követően.

Mindennapi használati takarítóeszközeink (pl. mosogatószivacs, mop, stb.) megbízható forrásból származnak, arra törekszünk, hogy megfelelő minőségben, hiba nélkül értékesítsük őket, és ennek megfelelően kézbesítéskori minőségi garanciát vállalunk, de ezen termékek a használatuk mennyiségétől függően elhasználódnak, ily módon a jogszabályi előírások szerint ezen termékeknek nincs meghatározott szavatossági idejük.

Takarítóeszközökre, takarítókocsikra és takarítógépekre rendeltetésszerű használat és eredeti gyári (nem utángyártott) alkatrészek vagy fogyóanyagok használata mellett 1 év jótállás biztosított a mellékelt jótállási jegy alapján. Garanciális hiba esetén az adott terméket a gyártó szervize fogadja garanciális javításra. Amennyiben helyszíni szerelést igényel, úgy a kiszállás díját a Vásárló fizeti.

A Tennant akkumulátoros takarítógépek esetében a jótállás egyedi módon 1+1 év, ami azt jelenti, hogy garanciális hiba esetén az első évben a kiszállás és a munkadíj is ingyenes, csak sürgősségi javítás kérése esetében kell a normál kiszállási díjat megfizetni. A második évben pedig már a kiszállás és munkadíj is minden esetben fizetendő, illetve sürgősség esetén ezek normál díjának kétszerese.

Utángyártott alkatrészek használata minden esetben a jótállás elvesztésével jár.

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a termék valamilyen minőségi vagy mennyiségi hibában szenved a vásárlás pillanatában, vagy ha a termékben a vásárláskor meglévő hiba miatt következik be probléma) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető - 14 napon belül gyakorolható - elállási jog gyakorlása, tekintve, hogy a terméket a Fogyasztó visszajuttatja a Szolgáltató számára, egyben kizárja a termék, vagy kellékszavatossági jog gyakorlását. Amennyiben a termék visszajuttatására sor kerül, de nem állapítható meg, hogy azt a 14 napon belül gyakorolható elállási jog, vagy szavatossági jog gyakorlása keretében juttatja vissza a Vásárló, nyilatkozattételre hívja fel ezzel kapcsolatban Szolgáltató.

Termék, vagy kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárlást követő 14 napon belül élhet az indoklás nélküli elállási jogával, ezt követően elállási jogát csak a termék-, vagy kellékszavatossági jogra vonatkozó szabályok szerint gyakorolhatja. A 14 napon belül közölt elállás esetén a Szolgáltató a kellék-, vagy termékszavatossági igény kezelését leállítja.

Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Szolgáltató adatai

Név:                                   RLP Higiénia Kft.

Székhely:                           2100 Gödöllő, Kőrösi Csoma utca 42. A. ép. 1.

 

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztónak minősülő kiskereskedelmi vásárlókra vonatkoznak.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Honlapon árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Honlapon vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult:

·        a termék,

·        több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék,

·        több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,

·        ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

·        a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az ITT elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF jelen pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Cégjegyzékszám:            13-09-195726

Adószám:                          13216126-2-13

E-mail cím:                       iroda@rlphigienia.hu

Az értékesítés nyújtásához igénye vett tárhelyszolgáltató:

Neve:                                 Shoprenter.hu Kft.

Címe:                                 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail cím:                       info@shoprenter.hu

Vásárló a jogait a 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, és érvényesítheti.

A jog gyakorlásához javasolt pontosan megjelölni, hogy a Vásárló melyik, az ÁSZF-ben leírt jogával kíván élni, hogy a Szolgáltató gyorsan és hatékonyan tudja kezelni Vásárló panaszát.

Jogérvényesítési lehetőségek

10.1     Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

10.2     Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

-        Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-        Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; Telefonszám: 06-72-507-154; E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu; Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870; E-mail: bekeltetes@bokik.hu; Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Telefonszám: 06-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: bekeltet.bkik.hu ;

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszám: 06-62-554-250/118; E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu; Honlap: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Vármegyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefonszám:06-22-510-310; Fax: 06-22-510-312; E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszám: 06-96-520-217; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu; Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.­; Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745; Fax: 06-52-500-720; E-mail: bekelteto@hbkik.hu; Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

Pest Vármegyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Ballasi Bálint utca 25. 4/2.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefonszám: 06-1-792-7881; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap: www.panaszrendezes.huwww.pestmegyeibekelteto.hu

-        Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

-        Bírósági eljárás kezdeményezésére.